Ketamin Infusion Therapy Israel

כמה זמן נמשכת השפעת הטיפול בקטמין שניתן בעירוי?

קשה לומר כמה זמן תימשך השפעת הטיפול. מניסיוננו, במטופלים שעברו טיפול אחד או שניים התסמינים חוזרים בתוך זמן קצר. לעומת זאת, נרשמו תוצאות לטווח ארוך במטופלים שטופלו לפי הפרוטוקול המומלץ, כלומר שישה טיפולים במשך שבועיים–שלושה, ולאחר מכן טיפול אחד בשבוע במשך חודש. לאחר ההקלה בתסמינים, ייתכן שיידרשו טיפולי "תגבור" אחת לחודש או פעמיים בשנה, כתלות במצב המטופל.

קשה לומר כמה זמן תימשך השפעת הטיפול. מניסיוננו, במטופלים שעברו טיפול אחד או שניים התסמינים חוזרים בתוך זמן קצר. לעומת זאת, נרשמו תוצאות לטווח ארוך במטופלים שטופלו לפי הפרוטוקול המומלץ, כלומר שישה טיפולים במשך שבועיים–שלושה, ולאחר מכן טיפול אחד בשבוע במשך חודש. לאחר ההקלה בתסמינים, ייתכן שיידרשו טיפולי "תגבור" אחת לחודש או פעמיים בשנה, כתלות במצב המטופל.

Table of Contents